Blistrování
logo Medinox

Ochrana osobních údajů

Společnost MEDINOX, s.r.o., IČO: 27758320, se sídlem Svatoborská 1396/99a, Kyjov, PSČ: 69701 (dále jen „správce“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté při poptávce, objednávce nebo nákupu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR které je účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny naše služby bez jakýchkoli omezení.

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících pro potřeby vyřizování objednávek, na základě jakého právního důvodu je zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme a jaké máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.


1) Jaké osobní údaje zpracováváme
a) identifikační údaje, kterými se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožní kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní a doručovací adresa


2) Důvody zpracování osobních údajů

Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky, objednávky nebo nákupu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem plnění dodavatelsko odběratelských vztahů


3) Zpracovatel osobních údajů

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává firma MEDINOX, s.r.o. jako správce (kontakt: ekonom@medinox.cz). To znamená, že správce stanovuje shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za řádné provedení.


4) Doba uchování údajů

Po dobu trvání obchodního vztahu ke správci a poté ještě po dobu 3 let po skončení tohoto obchodního vztahu z důvodu oprávněných zájmů správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. Po uplynutí této lhůty je oprávněn správce zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace.

Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.


5) Vaše práva při zpracování osobních údajů
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
d) právo vznést námitku proti zpracování dle č. 21 GDPR
e) právo odvolat souhlas se zpracováním údajů


6) Závěrečná ustanovení
a) správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
b) s těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho e-mailu, osobně či telefonicky
c) správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

MEDINOX, s.r.o
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka: C56975
Datum zápisu: 18. 12. 2007